Uw e-mailadres:
Bericht:

Lagere pachtprijzen voor veel a.s.r.-pachters in 2013-2014

De pachtprijzen voor verpacht land in 2013-2014 zullen voorPacht: regels en prijzen 2013brochure veel (reguliere) pachters van a.s.r. lager uitvallen. Dit is het gevolg van de jaarlijkse herziening van de maximale pachtprijzen en veranderpercentages voor verpacht land. De veranderpercentages werken van rechtswege door. Ook de pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen zijn aangepast. De nieuwe pachtprijzen en veranderpercentages gelden vanaf 1 juli 2013. 

Pachtprijzen verpacht land

In de bijlage, tabel 1, staan per pachtprijsgebied de nieuwe regionormen en het veranderpercentage. De pachtprijzen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven in de periode 2007-2011. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 

  • Daling van de regionorm en negatieve veranderpercentages in de belangrijkste akkerbouwgebieden als gevolg van de zeer slechte bedrijfsresultaten in 2011. Dit jaar is aan de berekening toegevoegd, terwijl het vervallen jaar 2006 heel goed was. De daling geldt overigens niet voor de Veenkoloniën en Oldambt waar de resultaten voor fabrieksaardappelen in 2011 heel redelijk waren. 
  • Stijging van de regionorm en positieve veranderpercentages in de melkveehouderijgebieden. De betere bedrijfsresultaten van het jaar 2011 zijn aan de berekening toegevoegd en het jaar 2006 dat minder goed was dan 2011, is komen te vervallen. 
  • De reële rente, die mede aan de basis ligt van de rendementseis voor verpachters, bereikte eind 2012 een historisch dieptepunt. De rendementseis vlakt daarmee de stijging in de melkveehouderijgebieden iets af en verscherpt de daling in de akkerbouwgebieden. 

Duidelijk is dat de pachtprijzen voor regulier verpacht land nu met regelmaat substantieel naar beneden gaan. Dit in tegenstelling tot de eerste jaren na invoering van de huidige pachtsystematiek, waarin de pachtprijzen voornamelijk stegen. 

Pachtprijzen agrarische bedrijfsgebouwen

De systematiek voor de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor bedrijfsgebouwen is vorig jaar per 1 juli gemoderniseerd. De hoogst toelaatbare pachtprijzen in de vernieuwde tabel stijgen ten opzichte van 2012 met de bouwkostenindex van 2% (zie tabel 3 van de bijlage). 

Pachtprijzen agrarische woningen

De pacht voor agrarische (bedrijfs)woningen volgt het huurprijzenbeleid woonruimte. Voor pachtovereenkomsten aangegaan voor 1 september 2007 bedraagt het basisverhogingspercentage in 2013 4%. 

Meer informatie

Meer informatie over de pachtprijsaanpassingen 2013 kunt u vinden in de brochure Pacht: regels en prijzen 2013

Brochure pacht 2013

Postadres
Postbus 2007
3500 GA Utrecht
Bezoekadres
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
T: +31 (0)30 257 22 66    

Regiorentmeester
Nieuwsbrief
Meestgesteldevragen _grijs _kl

Module grondfinanciering

Wilt u meer weten over onze financieringsoplossingen op maat?

Logo LEI crop.jpg

Uniek in Nederland: samen met het LEI en het Kadaster publiceert a.s.r. ieder kwartaal de actuele grondprijs per landbouwgebied. Benieuwd wat de grondwaarde in uw regio is? 

_DSC0744 Module Formaat

Melkveehouder Koos Kooijman heeft een dubbel gevoel bij erfpacht. Het allerliefst was hij eigenaar van de grond. Aan de andere kant beseft hij dat hij zonder (erf)pacht veel minder kansen had gehad om boer te worden. Half eigenaar, half erfpachter vindt hij ideaal, vooral vanwege de zekerheden richting de bank.